SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI İŞ VE İŞLEMLER REHBERİ

 

Sosyal yardımlardan kimler faydalanabilir?

3294 sayılı Yasa ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla, yine aynı yasaya göre oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla “yasanın hedef kitlesinde bulunan sosyal güvenceden yoksun, fakir durumdaki vatandaşlar” sosyal yardımlardan faydalanabilir.

Sosyal yardımlardan faydalanabilmek için nereye başvuru yapılmalıdır?

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için ikamet edilen il/ilçedeki Valilik/Kaymakamlık bünyesindeki “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”na (SYDV) müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, zorunlu hallerde (tedavi vb.) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

Sosyal yardımlardan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne başvuru yapılabilir mi?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü vatandaşın başvuru yeri değildir. Genel Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak göndermekte ve bu kaynağın kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Ayrıca vakıfların ülke genelinde eş güdümü de sağlanmaktadır.

SYD Vakfına başvurular nasıl yapılabilir?

 • Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından  kendisinin  ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi  kaydıyla)
 • Bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca nasıl değerlendirilmektedir?

İlk aşamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri başvuru formunda beyan edilen bilgilerin doğruluğunu araştırmak üzere merkezi ve mahalli bir soruşturma yürütebilir.

a) Merkezi soruşturmada, kişinin kimlik, ikametgah ve sosyal güvenlik durumu, mal varlığı gibi bilgileri bilgi işlem sistemlerinden teyit edilir.

b) Mahalli soruşturmada, kişinin hanesine ziyaret edilerek sosyal inceleme yapılabilir.

İkinci aşamada, SYD Vakıf yetkilileri sosyal incelemesi tamamlanan başvuruları karar gündemine ekler. Nihai aşamada, genellikle hafta da bir defa toplanan mütevelli heyet üyeleri karar gündemine eklenen yardım başvurularını değerlendirerek karar bağlar.

İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetleri Kimlerden Oluşur?

İl ve ilçelerde kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar olup, illerde vali, ilçelerde ise kaymakam başkanlığındaki mütevelli heyetler bu vakıfların karar organıdır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerinin oluşumu ise, 5263 sayılı kanunun 19 uncu maddesi ile belirlenmiştir.

Buna göre;

İllerde;

 • Vali, Belediye Başkanı, Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım Müdürü, İl Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü ve İl Müftüsü;
 • İl dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer muhtar üye (2 muhtar)
 • İlde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki (2) temsilci ve
 • Hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki (2) kişi;

İlçelerde;

 • Kaymakam,-Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Bakanlığının İlçe Üst Görevlisi, varsa İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Müftüsü
 • İlçe dahilindeki köy ve mahalle muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kendi aralarından seçecekleri birer üye (2 muhtar)
 • İlçede kurulu ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir (1) temsilci ve
 • Hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki (2) kişi

Mütevelli Heyetinde Görev Yapmaktadır.

Görüldüğü üzere, vakıf mütevelli heyetleri; illerde vakıf başkanı olan vali dahil 14 kişi, ilçelerde ise kaymakam dahil 12 kişiden oluşmaktadır.
Mütevelli Heyet Toplantısında görüşülen yardım talebim red edildiği takdirde itiraz edebilir miyim?

Başvuru sahipleri vakıf mütevelli heyetinin almış olduğu karara yazılı itirazda bulunabilir. İtirazına yönelik varsa bilgi ve belgelerle birlikte itiraz gerekçesinin belirtildiği yazılı dilekçe, vakıf personeli tarafından alınır. Başvuru sahibinin dosyası yeniden görüşülmek üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.
Mütevelli Heyetince uygun görülen yardım talepleri nasıl dağıtılır?

 • Yardımların dağıtımı, vakıf mütevelli heyetinin alacağı karar doğrultusunda ayni veya nakdi olarak yapılır.
 • Yardımların, başvuru sahiplerine teslimi esas olup, vakfa gelme imkanı bulunmayan yaşlı, hasta, özürlü vb. kimsesizlere yapılacak yardımların teslimi, bir vakıf görevlisi ve hak sahibinin belirleyeceği bir kişi veya mahalle muhtarı  huzurunda ikametgahında düzenlenecek tutanakla yapılabilir.

Eğitim Yardımları İçin İstenen Belgeler

Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Öğrenci Belgesi

Şartlı eğitim Yardımı (ŞNT)

Şartlı Nakit Transferi(ŞNT) ; yoksulluk nedeniyle okul çağındaki çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere çocukların okula devam etmeleri şartıyla; 0–6 yaş arasında olan okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen ailelere ise çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götürmeleri şartlarıyla ekonomik destek vermek üzere düzenli nakdi yardım yapılarak yürütülen bir sosyal yardım programıdır.

 ŞNT ’nin Hedef Kitlesi Kimlerdir?

Şartlı Nakit Transferi uygulamasının temel hedef kitlesi; ekonomik güçlükler nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da düzenli sağlık kontrollerini yerine getiremeyen herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan ve düzenli geliri olmayan nüfusun en yoksul kesimidir

ŞNT Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu
 • Kimlik fotokopisi(Öğrenci ve Velisi)
 • Öğrenci belgesi

Özel Amaçlı Yardımlar İçin İstenen Belgeler

Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Hasar Tespit raporu/ Yangın Raporu vb

Özürlü Yardımları İçin İstenen Belgeler

Özürlü İhtiyaç Yardımı

(01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” uyarınca sadece Yeşil Kartlı kişiler başvurabilir.)

Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb);

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

-El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb;

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

İşitme Cihazı

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 • Odyo testi

Konuşma Cihazı

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu

Sağlık Yardımları İçin İstenen Belgeler

Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT)

SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

Tedavi Destekleri

(01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” uyarınca sadece Yeşil Kartlı vatandaşlar 3816 sayılı Kanun kapsamında karşılanmayan sağlık giderleri için başvuruda bulunabilirler.)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarında belirtilen diğer belgeler

Aile Yardımları İçin İstenen Belgeler

Barınma Yardımları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Barınma İhtiyaç raporu (Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.’yazılacak)
 • Varsa Hasar Tespit Raporu

Gıda Yardımları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Yakacak Yardımları

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

 

 

ÖZÜRLÜ AYLIĞI

1. Özürlü Aylığı Nedir?

Toplumda genellikle “özürlü aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Özür oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.

2. Özürlü Aylığını Kimler Alabilir?

Yetkili hastaneden alınmış özürlü sağlık kurulu raporuna göre “özürlü”(özür oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü (özür oranı%70 ve üzeri) olan,

-Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
-Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
-Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
-Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

 

3. Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir?

Aylık bağlanması için gerekli işlem ve belgeler şunlardır.

-Yönetmeliğin (6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) EK-1 ve EK-2’sinde yer alan başvuru formu,
-Özürlü veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olmaları nedeniyle aylık bağlanacaklar için “özürlü sağlık kurulu raporu”,
-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı,
-ADNKS’den (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu,
-Özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları “özürlü sağlık kurulu raporu” ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlü bireyler için Türkiye İş Kurumuna doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine kaymakamlıklar ya da mahalli (malmüdürlükleri-defterdarlıklar) maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belge,
-Mahallî maliye teşkilatlarınca aylık bağlanması için istenilen ilgili Yönetmeliğin ekindeki belgeler Kurum internet sayfasından temin edilir.(www.sgk.gov.tr) Bu formlar için ilgililerden herhangi bir ücret talep edilemez. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerden talep edilmez, ilgili Kurumca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.
-Aylık bağlanması için gerekli belgelerden Kuruma, mahalli maliye teşkilatları tarafından belirtilen belgeler gönderilir. Diğer belgeler mahalli maliye teşkilatlarında muhafaza edilir. Muhtaç olmadığına karar verilenler ile vücut fonksiyon kaybı oranı % 40’ın altında olanların belgeleri Kuruma gönderilmez. Bu durumda başvuru sahiplerine mahalli maliye teşkilatlarınca gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilir.
-“Özürlü sağlık kurulu raporunun” aslı, ilgili hastane başhekimliği tarafından mühürle onaylanmış örneği veya Kurumca kabul edilmiş elektronik ortamda temin edilen örnekleri kabul edilir. Ayrıca, “özürlü sağlık kurulu raporunun” aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra mahalli maliye teşkilatlarında birim amiri, Kurumda ise görevlendirilecek personel tarafından isim ve unvan yazılmak suretiyle tasdik edilerek kabul edilir.

4. Özürlü Aylığı İçin Nereye Başvuru Yapılır?

İkamet edilen yerlerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları gerekmektedir.

 

MUHTAÇ AYLIĞI

1. Muhtaç Aylığı Nedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen ayıktır. Vakıflar Yönetmeliğinin hükümlerine göre, 18 yaşından büyük özürlü bireylere ve 18 yaşından küçük özürlü çocuğu bulunan ana babalara ve ayrıca, annesi veya babası olmayan 18 yaşından gün alamamış yetim çocuklara aylık bağlanmaktadır.

 

2. Muhtaç Aylığını Kimler Alabilir?

% 40 ve üzeri özürlü olan muhtaçlara,
* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi,
halinde muhtaç aylığı bağlanır.

3. Muhtaç Aylığı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Muhtaç aylığı başvuru formu

*Özürlü için sağlık kurulu raporu
* Muhtaç aylığı başvuru formu www.vgm.gov.tr adresinden de sağlanabilir.

4. Muhtaç Aylığı İçin Nereye Başvurulur?

Özürlü bireyler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra özrünü ve özür oranını belirten “özürlü sağlık kurulu raporunu” ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ

1. Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?

Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlü bireylere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan özürlü birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne veya varsa İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başvurmak gerekmektedir.

bakım parası özürlü bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.

 

 

 

 

3. Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?

Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.

1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
2.Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,
3.Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,

4. Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur?

Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

Evde Bakım İçin Başvuruda İstenen Belgeler

3 adet fotoğraf

Yarım kapak dosya

Sağlık raporu (Heyet raporu )

Evde bakım talep formu (İlgili kurum tarafından temin edilecek)

Gelir durumuna ilişkin beyan belgesi (İlgili kurum tarafından temin edilecek)

Evde bakım talep formu (İlgili kurum tarafından temin edilecek)

Dilekçe (İlgili kurum tarafından temin edilecek)

GSS UYGULAMASI

3816 sayılı Yasa kapsamında tedavi ve ilaç giderleri karşılanan Yeşil Kartlılar ile herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımızın 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmaya başlanılmıştır.

Eski Yeşil Kartlılar Ne Yapmalı ?

Daha önce 3816 sayılı Yasa kapsamında yeşil kart verilerek, tedavi ve ilaç giderleri karşılanan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı veri tabanından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veri tabanına aktarılmıştır. Bu kişiler 01.01.2012 tarihinden itibaren 5510 sayılı Yasanın 60 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının c bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmışlardır.

Yeşil kartlı olup da vizesi 01.01.2012 tarihinden sonra da devam eden vatandaşlarımız, tedavi için TC kimlik numaraları ile Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine ve ilaçları için de istedikleri eczaneye müracaat edebileceklerdir. Bu kapsamdakiler doğrudan GSS kapsamına alınmışlardır .Yeşil kart vizeleri biten vatandaşlarımız ,İlçe Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yaparak ,GSS kapsamına dahil edilecektir.

GSS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

-1 Adet fotoğraf

-1 Adet Dosya,

-1 Adet Kimlik Fotokopisi,

Yukardaki mevcut evraklarla Vakfa başvurulduğu  takdirde ,GSS başvuruları Mütevelli Heyet tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

 

KİMİN PRİMİ NE KADAR
18 yaşından büyük bütün vatandaşlarımız 1 Ekim 2010 gününden itibaren zorunlu GSS’li sayılacaklar ve her ay SGK’ya, GSS primi ödemekle mükellef olacaklar. Kanuna göre, harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınarak tespit edilecek aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara yeşil kart verilip sağlıktan yararlanmaları sağlanacak. Bunlar GSS’li değil yeşil kartlı olacak. Bu nedenle herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortalısı (GSS) olacağı için evde oturan kişi sayısı ve eve giren gelir kişi sayısına bölündüğünde aylık kişi başına düşen geliri;

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM TUTARLARI – 2013

Yalnızca Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin GSS Prim Tutarları

(Gelir Testi Sonucu Tespit Edilen Kişi Başına Düşen Aylık Gelir Durumuna Göre)

01/01/2013 – 30/06/2013 Tarihleri Arası

Aylık Geliri 326,20 TL’den Az Olanlar

Aylık Geliri 326,20 TL’den 978,60 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 978,60 TL’den 1.957,20 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 1.957,20 TL’den Fazla Olanlar

0

39,14 TL

117,43 TL

234,86 TL

01/07/2013 – 31/12/2013 Tarihleri Arası

Aylık Geliri 340,50 TL’den Az Olanlar

Aylık Geliri 340,50 TL’den 1.021,50 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 1.021,50 TL’den 2.043 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri 2.043 TL’den Fazla Olanlar

0

40,86 TL

122,58 TL

245,16 TL

Gelir Testi Yaptırmayanlar

Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlar;
• 01/01/2013 – 30/06/2013 tarihleri arası aylık 234,86 TL,
• 01/07/2013 – 31/12/2013 tarihleri arası aylık 245,16 TL,
genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.