Tüketici nedir?
            Tüketici mal ve hizmeti alıp kullanan kişidir. Tüketici aldığı mal ve hizmetin kötü ürün olması durumunda tüketici hakları araya girer. Yani tüketicinin hakları tüketicinin kaklarını istismar edilmesi durumunda ortaya çıkar. Örneğin, bir ayakkabı aldık bu durumda para karşılığında mal almış bulunmaktayız. Yani tüketici konumundayız. Eğer aldığımız mal ayıplı ve kusurlu ise o zaman tüketici olarak ortaya haklarımız girer.

Tüketici Hakları Kavramı
            Tüketici hakları tüketicinin alışverişle ortaya çıkan haklarıdır. Tüketici hakları malın
kalitesinde söz verilen süreye kadar dayanıp dayanmamasından tüketicinin isteğinin karşılayıp karşılamaması durumunda ortaya çıkar. Eğer tüketici aldığı mal ayıplı ve kusurlu ise tüketici mal aldığı yere gidip satıcıdan:
*Aldığı malı geri vererek parayı alabilir.
*Aldığı malı yenisi ile değiştirmesini isteyebilir.
*Maldaki ayıbın giderilmesini isteyebilir.
*Ayıp oranında maldan indirim yapılmasını isteyebilir.
Tüketici yukarıdaki haklardan herhangi birsini isteyebilir. Tüketici bu haklarını malın
teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ya da maldaki ayıp gizli ise iki yıl içersinde yukarıdaki haklarını talep edebilir. Tüketici hakları bunlarla sınırlı kalmayıp taksitli satışlarda ve kapıdan satışlarda garanti belgesi satışlarda hakları vardır.

Taksit satışlarda ne gibi haklar vardır?
            Öncelikle tüketiciye yapılan sözleşmenin örneği verilmelidir. Malı satış fiyatı toplam borç miktarı ödeme tarihleri gibi bilgilerin verilmesi gerekir. Tüketici borçlarını vadesinden önce ödediği takdirde faiz miktarından indirim yapılması zorunludur.

Kapıdan satışlardaki haklar nelerdir?
            Kapıdan satış yapılması halinde satıcının tüketiciye cayma bildirim belgesi vermelidir. Bu belge 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden malı geri verebileceği ve parasını geri alabileceğine dair taahhüt hükmündedir.

Garantili satışlardaki haklar nelerdir?
            Satıcı garanti belgesini doldurup tüketiciye vermelidir. Bir arza çıkmışsa tamiri mümkün değilse mal değiştirilir. Garanti süresi en az bir yıl olmalıdır.

Yukarıdaki haklar yerine getirilmezse tüketicinin yapması gerekenler?

Bu isteklerin yerine getirilmesi için tüketici sorunları hakem heyetine gidilebilir. Bu heyetler her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kurulmuştur. Sadece bir dilekçe ile ya da aldığı malın faturası ile başvurulabilir. Başvuruda hiçbir masraf alınmamaktadır. Bu heyetin verdiği karar bağlayıcı olmaz ise ya da tüketici karartı beğenmez ise tüketici mahkemelerine dava açabilir. Bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine dava açabilir. Davada hiçbir harç alınmamaktadır. Davayı açmak için dava dilekçesi ve malla ilgili fiş ve fatura veya garanti belgesi eklenerek başvurabiliriz.

 

            Tüketici  Sorunları  Hakem  Heyetine Nasıl Müracaat  Edebilirim?

            Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenerek Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hakem Heyetine başvuru yapılabilir.

 

            Kapıdan Satışlarda Yapılacak Müracatlar için;

1-Sözleşmenin aslı veya fotokopisi

2-Sözleşmeden (7 gün içinde) Cayma Talebine dair ihtar Yazısı

3-Posta Gönderim Belgesi

 

            Ayıplı Hizmetlerde Yapılacak Müracaatlar için;

1-Hizmete İlişkin Fatura

2-Sözleşme

3-Sözleşmeden Cayma Talebi Yazısı (30 gün içinde)

4-Posta Gönderim Belgesi

5-Posta Alındı Belgesi

 

            Ayıplı Mala İlişkin Yapılacak Müracaatlar için;

1-Ürün Faturası

2-Garanti Belgesi

3-Ürün İnceleme (servis) Belgeleri(Aynı arızadan en az 4 defa servise gittiğine dair servis belgesi)

            Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesini Nasıl Alabilirim?

            Başvurularda İstenecek Belgeler:

1- Matbu Dilekçe

2- Ruhsat Sahibinin/Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi

3- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatının tasdikli fotokopisi (Belediye Bşk.dan)

4- Vergi levhasının fotokopisi

5- ISS’den alınan sabit IP bilgisini gösterir belge

 

İnternet izin belgesi almak için Kaymakamlığımıza müracaat edilmesi halinde; yukarıda istenen belgelerin tamamlanmasından sonra  İnternet Denetleme Komisyonu 15 günlük zaman zarfında işyeri açılan adrese gelir uygun bulunması halinde izin belgesi verilir.

            Bilgi Edinme Hakkı

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır.

Her yurttaş, yazılı kurallar ile belirlenen ilke ve yöntemler çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye’de yerleşik yabancılar ve Türkiye’de etkinlik gösteren yabancı tüzel kişiler ise, istedikleri bilginin kendileriyle ya da çalışma alanları ile ilgili olması koşuluyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi isteyebilirler.

Yasa, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının etkinliklerinde uygulanır.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu’nun elinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken bilgi ya da belgelere ilişkin olmalıdır.

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın Uygulanmasına İlişkin İlke ve Yöntemler Hakkında Yönetmelik” uyarınca başvurular aşağıda belirtilen durumlarda işleme konulmaz:

T.C. Kimlik Numarası ile ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun saptanması,

Görüş, öneri, eleştiri, yakınma, şikayet gibi öznel değerlendirmelere yer verilmekle birlikte, hangi konularda bilgi ya da belge istendiğinin açık ve ayrıntılı olarak belirtilmemesi,

Özel araştırma, inceleme gerektiren çalışmalar sonucunda oluşturulabilecek bilgi ya da belgeler ile görüş ve öneri istenmesi,

Daha önce aynı kişilerce gönderilerek yanıtlanmış olması ve yeni bir istem içermemesi,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu’nun yürüttüğü etkinliklerle ilgili görüş, bilgi notu ve öneri niteliğindeki bilgi ya da belgelerin istenmesi,

Kamuoyunu ilgilendirmeyen, yalnızca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeli ve iç uygulamalara ilişkin düzenlemelerle ilgili bilgi ya da belge istenmesi,

Sonuçlanmamış bir işleme ilişkin bilgi ya da belgeleri gerektirmesi.

 

            3091 Sayılı Kanuna Göre Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali Ve Kaymakamlıklarca Önlenmesinin Yolları.

            Men Talebinde bulunmalarda İstenen Belgeler :

1- Matbu Dilekçe,

2- Kira kontratı,

3- Tapu Belgesi.

Yukarda istenilen belgelerle Kaymakamlıklara bizzat müracaat yapılmasına müteakip, Memur harcırahları ve araç giderleri şikayetçi tarafından Maliye veznesine yatırılır. Kaymakamlıkça görevlendirilen memurların yapacağı keşif sonucu, yapılan başvurular 15 gün içinde sonuçlandırılır.

           

 

          İnsan Hakları Başvuruları

            İnsan Hakları Başkanlığına aşağıda belirtilen yollarla başvuruda bulunulabilir:

Başvuruların etkin bir şekilde incelenebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için şikâyet edilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile şikâyete konu olaylar kısa ve öz bir şekilde anlatılmalı, ne talep edildiği açık ve net bir şekilde belirtilmeli, konuya ilişkin belgelerin örnekleri başvuruya eklenmelidir.

Kişiler arasında özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan başvurular insan hakları kapsamında değerlendirilemeyeceğinden incelenemezler. Özel hukuk ilişkisi yargılamayı gerektiren bir konu ise bu konuda genel bilgiler verilerek başvurucu bilgilendirilebilir.

Belli bir konuyu ihtiva etmeyen başvurularla mükerrer başvurular da incelenemez.

Başvurular Başkanlıkça ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına iletilir. Mahallinde sonuçlandırılabilecek başvurular ilgili İl veya İlçe İnsan Hakları Kuruluna intikal ettirilir. Konunun incelenip araştırılarak sonucundan Başkanlığa ve başvurana bilgi verilmesi istenir.  

İnsan Hakları Başkanlığına yapılan başvurular dava açma ve zamanaşımı sürelerini durdurmaz.

            İnsan Hakları Alanında Başvurulabilecek Diğer Kurum Ve Kuruluşlar

  * Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna Başvuru

  * İçişleri Bakanlığına Başvuru

  * Emniyet Genel Müdürlüğüne Başvuru

  * Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM)

           

            Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık Uygulaması Nedir?

Bimer; Başbakanlık İletişim Merkezi’nin kısaltmasıdır. BİMER’e telefon ile veya eposta ile veya Bimer sayfasından form doldurarak veya turkiye.gov.tr üzerinde Bimer başvuru formu ile başvurabilirsiniz.

Bimer başvurusu yapıldıktan sonra başbakanlık tarafından bu başvuru değerlendirilir ve ilgili kuruma şikayet dilek istek bildirilir. Eğer başvuran kişi cevap istemişse ilgili kurum 2 hafta içerisinde vatandaşa yazı ile veya eposta ile cevap dönmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında ilgili kurumdan herhangi bir dönüş alınmamışsa BİMER aracılığı ile tekrar cevap istenebilir.

İlgili kanunlar çerçevesinde cevap alınamayan başvurular için cevap beklediğiniz kamu kurum kuruluş veya belediyeleri dava etme hakkınız vardır.

Bimer’e Nasıl Başvurulur?

            BİMER İnternet Başvuru Formu
http://bimerapplication.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgApplication.aspx

            Bimer Telefon : sadece 150

            Bimer e-mail eposta adresi: bimer@basbakanlik.gov.tr

           

            Şehit Yakınlarının İş Başvurusu

Terör nedeniyle şehit yakınlarının iş başvurusu yapmaları için istenen belgeler:

1- Matbu İş İstek Formu

2- 1 adet Fotoğraf

Terör nedeniyle Şehit düşenlerin yakınlarının iş başvurusunda bulunmaları için yukarda istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili Valilik/Kaymakamlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan başvurular Valilik/Kaymakamlıkça Şehidin görev yerindeki Kaymakamlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Yapılan başvuruların sonuçlarına 0312 422 41 90-91 ve 3012 419 50 07 numaralı telefonlar ile  İçişleri Bakanlığı internet sitesindeki başvuruların takibi başlıklı bölümünde Şehit yakınları ve Gazilerin iş istihdamı kısmına T.C Kimlik numarası girilerek ulaşılabilecektir.

            Apositil İşlemlerini Nasıl Yaptırabilirim?

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler,  Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi Kaymakamlığımıza müracaat edilmesi halinde ilgili belgeler e-içişleri sistemi üzerinde kayıt tetkikinden sonra tasdiklenmektedir.

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Nasıl Alınır?

18 yaşını bitirmiş olanlar  Mülki İdare Amirliğine veya İlçe Emniyet Müdürlüğüne verdikleri dilekçe ile;

1- Cumhuriyet Başsavcılığından Silah Ruhsatı için alınmış Sabıka Belgesi,

2-Sağlık Ocağından veya Devlet Hastanesinden Silah Ruhsatı için alınmış Doktor Raporu,

3-Vergi Dairesine ödenmiş Av Ruhsatı Belge Harcı,

4-Vesikalık fotoğraf (4 adet)

5-Kimlik Fotokopisi

6-Yarım kapak kağıt dosya

            Trafik Tescil İşlemleri:

Araç Tescil Belgesi Ücreti: 66,50 TL

 

Motorlu Araç Trafik Belgesi Ücreti: 89,00 TL

 

Nakil Olan Araçlarda İstenen Belgeler Gerekli Belgeler;

Noter satış senedi

Vergi ilişik kesme belgesi

Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar Vatandaşlık numarası

Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.

Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

 

NOT 1: (EK-1) belgesini Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili kuruluşlardan alınmaktadır. İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

 

NOT 2: Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Adres: İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:3/5 SEYRANTEPE/İSTANBUL

 

Yeni Kayıt Gümrük Şahadetnameli Araçlardan İstenen Belgeler; (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ)

Gümrük Trafik Şahadetnamesi Uygunluk belgesi Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ÖTV Ödeme Belgesi Aslı Vatandaşlık Numarası

Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili kuruluşlardan

alınmaktadır. İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler

Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir. Yeni Kayıt Dosyası

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu

bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)   Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b)  İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlarda İstenen Belgeler;

YENİ KAYIT (FATURALI)

Uygunluk Belgesi Zorunlu mali mesuliyet sigortası ÖTV ödeme belgesi aslı Vatandaşlık numarası

Tescil ve Trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

 

 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili kuruluşlardan alınmaktadır. İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir, yeni kayıt dosyası NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

 

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b)İmza sirküleri ibraz edilecektir

 

Devir İşlemlerinde İstenen Belgeler DEVİR;

Noter Satış senedi

Vergi İlişik Kesme Belgesi

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri

Vatandaşlık numarası

Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (EK-1) İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

Veraset İntikali;

VERASET İNTİKALİ İŞLEMLERİ

Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)

Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden) Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri Vatandaşlık numarası

Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

 

Tescil ve Trafik İle Plaka Zayii;

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Dilekçe

Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)

 

Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. Ancak 5216 sayılı Kanun uyarınca İl’imizdeki tüm ilçeler merkez ilçe statüsünde olduğu için, İl’imize kayıtlı araçların belge ve plaka yenileme işleminin aracın kayıtlı olduğu yer tescil kuruluşunda yapılması, aynı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde başka bir tescil kuruluşunda yapılmaması gerekmektedir.

 

Belge Yenileme YIPRANMA;

Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, istanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Dilekçe

Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir. Ancak 5216 sayılı Kanun uyarınca İl’imizdeki tüm ilçeler merkez ilçe statüsünde olduğu için, İl’imize kayıtlı araçların belge ve plaka yenileme işleminin aracın kayıtlı olduğu yer tescil kuruluşunda yapılması, aynı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde başka bir tescil kuruluşunda yapılmaması gerekmektedir.

 

Trafikten Çekme;

YALNIZ TESCİL BELGESİ ALINACAK

Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) (EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Dilekçe

Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanından sorgulama yapılamadığı takdirde Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Plakalar getirilecek

Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

 

Hurdaya Ayırma İşlemi;

ARACIN HURDAYA AYRILMASI

Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Dilekçe

Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanından sorgulama yapılamadığı takdirde Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Plakalar getirilecek

Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

 

Not: M1 (Otomobil-Minibüs), Nl (Kamyonet), motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki 3 tekerlekli araçların hurdaya ayırma işlemleri “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

 

Renk Değişimi;

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Dilekçe

Karayolları Muayene İstasyonundan renk tespiti.

Ticari Araçların Dönüşümü;

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Dilekçe

Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği.

 

Unvan ve isim Değişikliği;

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ – İSİM VE SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Dilekçe

Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için) Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için).

 

NOTER SATIŞLI ARAÇLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

-2 Adet Ek-1 Formu EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

 

-3 Adet Ek-9 Formu

 

-Noter Satışı Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi

 

- Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

 

-Aracın Eski Plaka Ve Ruhsatları

İkamet Tezkeresi Yâda Pasaportun Aslı ve Fotokopisi

Araç Sahibinin Müracaatı Ya Da Noter Tasdikli Vekaletnamesi

Adet Belge Formu

ARAÇ İLİŞİK KESME İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

2 Adet Ek-1 Formu EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Kağıdı

-İlişik Kesme Dilekçesi(Dilekçeyi doldurmak için tıklayınız.)

-Plaka Ve Ruhsatlar

-4 Adet İlişik Kesme Belgesi(Belgeyi doldurmak için tıklayınız.)

-Araç Sahibinin Müracaatı Ya Da Noter Tasdikli Vekaletnamesi

-Konsolosluk Araçları İçin Dışişleri Bakanlığının İlişik Kesme Yazısı

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

2 Adet Ek-1 Formu EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

-Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Kağıdı -Şahsın Dilekçesi -Plakalar Ve Ruhsatlar

-Araç Sahibinin Müracaatı Ya Da Noter Tasdikli Vekaletnamesi

NOT: GÜMRÜKLÜ ARAÇLARA TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ YAPILAMAZ.

İRTİBAT BÜROSU ARAÇLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

-FATURALI ARAÇLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

-Hazine Müsteşarlığından Kurulum Yazısı

-Şirketin Antetli Kâğıdına Aracı Kullanacakların İsimleri Ve 2 Şer Adet Fotoğrafları ve Sürücü Belgeleri Fotokopisi

-Aracı Kullanacak Kişi Yabancı İse Sürücü Belgesinin Türkçe Tercümesi -2 Adet Şoför Ekleme Yazısı (Doldurmak için tıklayınız.) -1 Adet Belge Formu

NOT: ARACI EN FAZLA 6 KİŞİ KULLANABİLİR.

 

Özel Plaka İşlemleri;

AD VE/VEYA SOYADI VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.

Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz. Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

LPG Dönüşümü;

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

Fatura

Montaj Tespit Raporu İmalat Yeterlilik belgesi Karayolu Uygunluk Belgesi

Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak Dilekçe

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek.

 

İcra Satışları;

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR

İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı Trafik sigortası

Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)

Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını İstanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

 

 

 

Motor-Şasi Değişimi;

MOTOR VEYA ŞASİ DEĞİŞİMİ

Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.

Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı. Teknik belge-Plan proje

İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) EK-1) Belgesinin satışını istanbul Şoförler Odası plaka satışı konusunda yetkili, İstanbul Taksiciler Odası ise evrak satışı konusunda yetkilidir.

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan) Eski trafik tescil ve trafik belgeleri, Muayene istasyonunda tespit yaptırılır.

 

Çalıntı Araç İşlemleri;

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.

Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

 

Çalman Aracın Bulunması;

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN

Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın

bulunduğuna dair belge

Dilekçe,

 

Araç Tescil Belgesi Ücreti: 66,50 TL

 

Zayi Sürücü Belgesi Alımı;

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe.(Dilekçeyi doldurmaya başlamak için tıklayınız.)

2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3-Herhangi bir isim veya soy isim değişikliği varsa, bunu belirten bir belge (Mahkeme kararı, evlilik cüzdanı vb.)

4-Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.

5-3 (üç) adet fotoğraf

           Yıpranma ve Kimlik Değişimi;

           YIPRANMA VE KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYISÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe.

2-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3-Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.

4-Eski sürücü belgesi.

5-3(üç) adet fotoğraf.

6-Herhangi bir isim veya soy isim değişikliği varsa, bunu belirten bir belge (Mahkeme kararı, evlilik cüzdanı vb.)

                          

 

 

                            Pasaport                                                                                                                      

            Umuma mahsus pasaport nedir ? ‘

            Hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunabilirler.

            1-TC nüfus cüzdanı aslı

            Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfûs cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

            2- 2 adet Biyometrik Resim

             Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere) – 50mm X 60mm ebatlarında – Fonu Beyaz – Biyometrik özelliklere sahip – 2 adet

            3-Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır

Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5′inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

 

4-Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.

Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst *   nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

            5-Pasaport Harç Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.

Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması – Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha) – Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

            1-Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı

            2-Pasaport müracaatlarının Şahsen yapılması gerekmektedir

            3-5682 sayılı Pasaport Kanununa göre, pasaport başvurularının şahsen yapılması gerektiğinden başvuru sahiplerinin müracaat sırasında hazır bulunmaları gerekmektedir. Not: 0 Yaş da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.